Home » Tafsir

Category Archives: Tafsir

Advertisements

Problematika Asbab al-Nuzul

Memahami al-Qur’an tidak cukup hanya dengan mengandalkan penguasaan bahasa Arab, apalagi hanya dengan bekal terjemah. Dibutuhkan banyak piranti untuk dapat memahami al-Qur’an dengan benar agar tidak terjatuh dalam penafsiran yang arbriter. Salah satu piranti yang dibutuhkan dalam memahami al-Qur’an adalah asbāb al-nuzūl. Ibnu Daqīq al-‘Īd berkata, (more…)

Advertisements

Pembakuan Mushaf Uthmani

Makalah ini dikembangkan dari Sejarah Pembukuan al-Qur`an

A. Pendahuluan

Salah satu aspek kajian al-Qur’an yang paling mendapat perhatian dan menimbulkan banyak kontroversi adalah sejarah kodifikasi al-Qur’an dan pembakuan Mushaf Uthmānī. Sudah sejak abad 2 H. kajian sejarah al-Qur’an menjadi perhatian ulama Islam. Mereka melakukan kajian tentang perbedaan Mushaf yang beredar di beberrapa wilayah Islam. Ibnu Amir dengan Ikhtilāf Maṣāḥif al-Shām wa al-Hijāz wa al-‘Irāq, al-Kisā`iy dengan Ikhtilāf Maṣāḥif Ahlu al-Madīnah wa Ahlu al-Kūfah wa Ahlu al-Baṣrah, Khalaf bin Hisyam dengan Ikhtilāf al Maṣāḥif dan Ibnu Abi Dawud al-Sijistāny dengan al- Maṣāḥif adalah beberapa contoh (more…)

Gagasan Tafsir Progresif Dawam Raharjo

Sejatinya Prof. Dr. M. Dawam Raharjo bukanlah sarjana tafsir. Kuliah formalnya mengambil jurusan ekonomi. Demikian pula karir akademiknya di bidang ekonomi. Bahkan gelar Dr Hc-nya juga diperoleh di bidang ekonomi. Namun, kajian tafsir di abad kontemporer memang memperlihatkan kecenderungan lintas disiplin. Beberapa sarjana non agama turut andil dalam memperkaya kajian tafsir. Sahrur seorang insiyur Syiria yang menulis al-Kitāb wa al-Qur`an; sayyid qutb lulusan sastra dan pendidikan (more…)

Rasulullah Ṣalla Allah ‘alaihy wa sallam buta huruf?

I. Tentang Surat al-‘Alaq

Surat al-‘Alaq termasuk di antara surat yang memiliki lebih dari satu nama. Di samping disebut al-‘Alaq, surat ini juga disebut surat Iqra` atau Iqra` Bismi Rabbika atau Iqra` Bismi Rabbika al-Ladhī Khalaq. Al-Bukhari di dalam al-Jāmi’ ahīh menggunakan sebutan Iqra` Bismi Rabbika al-Ladhī Khalaq[1]. Sebagian naskah al-Jāmi’ ahīh ada pula yang menyebutnya surat Iqra`[2]. Tirmidzi menyebutnya surat Iqra` Bismi Rabbika[3]. Nawawi al-Bantani menyebut nama lain, yaitu al-Qalam[4]. Sedangkan di (more…)

Kisah al-Qur`an dalam Pandangan al-Jabiri

I. Pendahuluan

Perkembangan tafsir di era konptemporer diwarnai kemunculan para pengkaji tafsir dari lulusan fakultas non agama. Di samping para tokoh agama dan lulusan fakultas agama, terdapat sarjana teknik, kedokteran, pendidikan, ahli bahasa dan disiplin lain yang turut andil dalam memperkaya kajian tafsir. Sahrur seorang insiyur Syiria yang menulis al-Kitāb wa al-Qur`an; sayyid qutb lulusan sastra dan pendidikan dari Mesir dengan karyanya fi ilāl al-Qur`an dan Mustafa Mahmud seorang dokter Mesir dengan karyanya al-Qur`an, Muḥāwalat li Fahm ‘Arī adalah sebagian pengkaji tafsir yang berlatar belakang non sarjana agama.

Dari kalangan sarjana filsafat muncul nama Arkoun yang melakukan pembacaan surat al-Fātiah dengan menggunakan pendekatan semantik dalam karyanya al-Qur`an, min al-Tafsīr al-Mawrūth ila Talīl al-Khiṭāb al-Dīnī; al-Jabiri yang melakukan pembacaan kisah al-Qur`an (more…)